niedziela, 24 lutego 2013

Rowerowa inwestycja.

   Lektura  "Strategii rozwoju Miasta Zambrowa na lata 2012-2022" ma swoje dobre strony. Na stronie 75 znajduje się rozdział "Zadania strategiczne" - to lista zadań, które będą realizowane przez różne podmioty do 2022 roku na terenie naszego miasta. Można tam znaleźć inwestycje planowane głównie przez Miasto Zambrów, ale także przez powiat zambrowski, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, spółdzielnie, Miejski Dom Kultury itp.
   Podane w tabeli daty realizacji poszczególnych zadań, dają wyobrażenie o kolejności realizacji poszczególnych inwestycji. Spośród 91 inwestycji, poza imprezami organizowanymi corocznie, jest jedna inwestycja, która datę rozpoczęcia i zakończenia ma określoną na 2013 rok. "Budowa ścieżki rowerowej do Długoborza" to zadanie znajdujące się pod pozycją nr 28. W strategii rozwoju Miasta Zambrowa na rok bieżący przewidziano na realizację inwestycji 0,5 mln złotych.

Zdjęcie nr 1. Początek ścieżki rowerowej. Projektant wytyczył ścieżkę niemal w miejscu obecnej.

   W dniu 19 lutego br. na stronie BIP Miasta Zambrów pojawiła się informacja o ogłoszeniu przetargu na budowę ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego od ul. Wolskiej do granicy administracyjnej Miasta Zambrów w kierunku Czyżewa w lewej części pasa drogowego drogi krajowej nr 63 Zambrów - Czyżew. Niewątpliwie jest to informacja bardzo dobra dla wszystkich rowerzystów,  w szczególności dla tych dojeżdżających do działek pracowniczych w okolicy Długoborza.
   Przyjrzyjmy się samej inwestycji. W przedmiocie zamówienia można znaleźć następujące dane:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego od ul. Wolskiej do granicy administracyjnej Miasta Zambrów w kierunku Czyżewa w lewej części pasa drogowego drogi krajowej nr 63 Zambrów - Czyżew. Zakres prac objęty zamówieniem w zakresie wykonania:
- ciągu pieszo rowerowego o dł. 1014m, szer. 2,5m z betonu asfaltowego gr. 4cm, na podbudowie z kruszywa łamanego,
- nawierzchni istniejących zjazdów (remont),
- nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej,
- odwodnienia- powierzchniowego z wprowadzeniem wód opadowych do rowów przydrożnych,
- wydłużenia przepustu z rur HDPE śr.50cm oraz ułożenie przepustów z rur HDPE śr.50 cm i 30cm,
- umocnienia skarp brukowcem i płytami ażurowymi - oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinki drzew szt. 20 z karczowaniem i wywiezieniem karpiny, dłużyc i gałęzi we wskazane miejsce.
   Ważną informacją jest także termin wykonania, który został określony na 70 dni od przekazania placu budowy.
  
Rys. nr 1. Lokalizacja inwestycji.

   Warto zwrócić uwagę, że długość nowej ścieżki to ponad 1 km, biorąc pod uwagę moje obliczenia z poprzedniego wpisu Zambrowskie drogi rowerowe (1), gdzie ustaliłem  że długość istniejących już w Zambrowie ścieżek rowerowych wynosi 3,3 km, to przyrost długości wyniesie 33%.
   Najważniejsze miejsca nowej ścieżki będą znajdować się przy skrzyżowaniu ulicy Wolskiej z Aleją Wojska Polskiego oraz wjeździe w kierunku ogródków działkowych tuż przed granicą miasta. Plan organizacji ruchu w tych miejscach przedstawia się następująco:

Rys. 2. Plan organizacji ruchu, skrzyżowanie Wolska - Aleja Wojska Polskiego

   Zdaje się, że powyższa organizacja ruchu zawiera rozwiązania, które spowodują sytuacje konfliktowe między rowerzystami i kierowcami. Dla przykładu samochód wyjeżdżający z ulicy Wolskiej w kierunku miasta, skręcający w prawo, zatrzyma się na poziomym znaku "stop", przed linią P-12, ustanie wówczas dokładnie na ścieżce rowerowej. Czy będzie to bezpieczna sytuacja w przypadku rozpędzonego rowerzysty? Kto poniesie odpowiedzialność za spowodowanie kolizji? Właściciel samochodu osobowego czy rowerzysta? Warto sobie już w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie.

Rys. 3. Plan organizacji ruchu, zjazd w kierunku ogródków działkowych.
   W przypadku powyższego skrzyżowania, również dojdzie do sytuacji konfliktowych między rowerzystami i właścicielami samochodów. Szkoda, że nie pomyślano o zaprojektowaniu azylu dla samochodów osobowych, które nie stawałyby na ścieżce rowerowej włączając się do ruchu. Azyl dla samochodów można by było uzyskać przesuwając ścieżkę rowerową i zostawiając ok. 4 metry miedzy jezdnią a nową ścieżką rowerową. Podejrzewam, że w przypadku obu skrzyżowań wybór projektu był związany z sytuacją własnościową gruntu. Konieczność wykupu gruntu od osób prywatnych z pewnością podniosłaby koszt inwestycji, a być może uniemożliwiłaby jej realizację w tym roku. Mam nadzieję, że ten wybór nie doprowadzi do nieszczęśliwego wypadku.


   Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Mimo, że został ogłoszony przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego to stosowany jest w dokumentacji przetargowej znak C-13, który oznacza "Drogę dla rowerów". Jaki status na tym ciągu pieszo-rowerowym będzie miał pieszy? W mojej opinii lepiej by było w tej sytuacji wykorzystać łącznie znaki C-13 "droga dla rowerów" i C-16 "droga dla pieszych". Symbole oddzielone kreską poziomą oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej szerokości jezdni.


   W ramach inwestycji zostanie również usunięte 20 szt. drzew. W większości są to topole, więc istnieje ryzyko gubienia przez nie gałęzi, które spadając mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów. Usunięcie jest więc uzasadnione. Szkoda jednak, że nie pomyślano o nasadzeniach nowych drzew.
   Należy uznać, że nowa inwestycja będzie z pewnością rowerowym hitem zbliżającego się lata. Budowa pierwszej w mieście asfaltowej drogi rowerowej to niezaprzeczalnie dobry pomysł. Jednak nie udało się uniknąć pewnych problemów, które z czasem mogą stać się obiektem krytyki mieszkańców. Zastosowane rozwiązania będą prowadzić do sytuacji konfliktowych między uczestnikami ruchu: pieszymi, rowerzystami i kierowcami samochodów osobowych. Osobiście zastanawia mnie czy przyszła inwestycja była konsultowana ze środowiskiem rowerowym...
  
   
    P.S. Przykład dobrego projektowania. Zachęcam do zapoznania się.